Groep 6

Welkom bij groep 6! In deze gezellige en leergierige groep zitten 24 leerlingen. Juf Michelle is er de hele week. Op deze pagina kunt u lezen waar we gedurende het schooljaar mee bezig zijn in groep 6. De ouders van de kinderen ontvagen regelmatig nieuws en foto's via DigiDuif.

Rekenen

Bij het rekenen gebruiken wij in de klas de nieuwe methode Wereld in getallen. We rekenen met getallen van 0 tot 10.000, we oefenen schattend rekenen, de basis van breuken en cijferen wordt gelegd, maar ook klokkijken en verhoudingstabellen komen uitgebreid aan de orde. Om de 4/5 weken krijgen de kinderen een toets.

De kinderen krijgen elke dinsdag en vrijdag een tempotoets. Dit om het automatiseringsproces te testen en te verbeteren. Het is belangrijk dat de tafels van vermenigvuldiging nu beheerst worden.

Taal

We gebruiken de nieuwe methode Taal op Maat. Het programma omvat vier taaldomeinen:

 • Woordenschat
 • Kijk op taal (zinsontleden en woordbenoemen)
 • Luisteren en spreken
 • Schrijven  (goed formuleren, creatief en zakelijk schrijven)

Spelling

We werken met de nieuwe methode Spelling op Maat. Werkwoordspelling komt in de leerjaren 5 tot en met 8 uitgebreid aan bod. De onveranderlijke woorden zijn onderverdeeld in categorieën en worden in groep 4 tot en met 8 systematisch aangeboden

Begrijpend lezen

Voor begrijpend lezen gebruiken we de methode Nieuwsbegrip. De wekelijkse teksten en opdrachten gaan over de actualiteit. De leerlingen krijgen hierdoor meer interesse in het nieuws en de wereld om hen heen. Het vergroot hun woordenschat en hun kennis van de wereld: twee belangrijke voorwaarden voor begrijpend lezen.

Biologie

De methode Natuurlijk behandelt in groep 6 de volgende thema’s:

 • Voortplanting en ontwikkeling
 • Diversiteit en mobiliteit
 • Energie en kracht
 • Licht, geluid en warmte
 • Waarneming, transport, afweer
 • Vaste stoffen, vloeibare en gassen
 • Voeding

Aardrijkskunde

Voor het vak aardrijkskunde gebruiken we de methode “Geobas”. In groep 6 worden de volgende onderwerpen aangeboden:

 • Het bestuur van gemeente en provincie
 • De grondsoorten van Nederland
 • De manier waarop landbouwers met grond omgaan
 • De manier waarop Nederland zich tegen water beschermt
 • De structuur van een stad
 • De verwerking van afval
 • De functie van natuurgebieden
 • Het kunnen hanteren van verschillende kaarten
 • Topografie: de Nederlandse provincies

Geschiedenis

Voor het vak geschiedenis gebruiken we de methode ‘Bij de tijd’. Dit jaar hebben we het over de Romeinen, de Middeleeuwen, de tijd van Ontdekkers en Hervormers, de tijd van burgerrechten en stoommachines en de nieuwste tijd van televisie en computer.

Verkeer

De volgende thema’s komen in groep 6 aan bod:

 • Voorgaan
 • Veilig fietsen
 • Weer en verkeer
 • Borden
 • Kijk uit! (leren kijken)
 • Weg uit de stad
 • Tekens
 • Voorrang
 • Openbaar vervoer

Schrijven

We gebruiken de methode “Handschrift”. De kinderen leren kritisch naar het eigen werk kijken.

Technisch lezen

Technisch lezen doen we volgens de methode van “Lekker Lezen”.

Zelfstandig werken

Het zelfstandig werken dient ervoor om de kinderen te leren omgaan met uitgestelde aandacht, zelfstandig “problemen” op te lossen en voor de leerkracht is er tijd om kinderen die extra instructie nodig hebben te begeleiden. Tijdens zelfstandig werken maken de kinderen hun dagtaak af, of hun weektaak.

Huiswerk

In groep 6 krijgen de kinderen huiswerk mee. In het begin is dit alleen maakwerk en topografie (leren), maar na enige tijd krijgen zij ook geschiedenis, aardrijkskunde en biologie mee als leerwerk. Tot aan de kerstvakantie mogen de kinderen tijdens de toetsen van deze drie vakken hun boek erbij gebruiken.

Boekbespreking, spreekbeurt en werkstuk

In groep 6 houden de kinderen een boekbespreking, een spreekbeurt en maken zij een werkstuk. De kinderen krijgen daarover een brief met informatie mee naar huis, zodra het aan de orde is.

Bewegingsonderwijs

Op dinsdagmorgen hebben de kinderen gymles en op donderdag om 9.00 uur zwemles. We beginnen dan gewoon op school en fietsen met elkaar naar het zwembad!

Sociale vaardigheden

Bij de Kanjertraining leren we om op een goede manier voor onszelf op te komen!

Natuurlijk is er ook tijd voor creatieve vakken! We tekenen, knutselen en zingen graag met elkaar.